نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی جایگاه آموزش تفکّر انتقادی در سند برنامه‌یِ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 82-92

محمد جوادی پور؛ لیلا خزائی؛ ساره یادگاری