سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-2

محمدرضا َشرفی


بررسی انتقادی نظریات ریچارد رورتی و هنری ژیرو در باب پرورش روشنفکر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 34-49

حمداله محمدی؛ نجمه احمدآبادی آرانی


واکاوی طبقه‌بندی علوم و دلالت‌های آن برای برنامه درسی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 64-81

مرضیه دهقانی؛ محسن عرفان پور


بررسی جایگاه آموزش تفکّر انتقادی در سند برنامه‌یِ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 82-92

محمد جوادی پور؛ لیلا خزائی؛ ساره یادگاری


رویکرد اجتماعی به‌تربیت اخلاقی در اسلام با نو مفهوم‌پردازی مؤلّفه‌های دیدگاه دیویی، دورکیم و هابرماس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-114

مریم قاسمی؛ محمدرضا َشرفی؛ شهین ایروانی؛ سید مهدی سجادی