اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد رضا شرفی

دانشیار گروه مبانی فلسفی اجتماعی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

msharafiut.ac.ir
021-61117566

مدیر اجرایی

مرضیه عالی

استادیار گروه مبانی فلسفی اجتماعی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

m.aaliut.ac.ir
021-61117482

مدیر مسئول

هادی بهرامی احسان

معاون پژوهشی دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

hbahramiut.ac.ir
021-61117480