بررسی مبانی و رویکردهای فلسفی حاکم بر پژوهش و نقش عوامل مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 جهاد دانشگاهی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش در دبیرستان های متوسطه دوره دوم شهر تهران و ارائه راه کارهایی برای ارتقاء می‌باشد. روش پژوهش این تحقیق توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان متوسطه پسرانه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی  1394 - 1393 می‌باشند ( 921 نفر) که تعداد 271 نفر به ‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده، بدین معنا که ابتدا روش نمونه گیری خوشه ای و سپس طبقه ای نسبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین عوامل سازمانی، عوامل مالی، عوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر بر پژوهش با گرایش معلمان به پژوهش رابطه معناداری وجود دارد (05/. > P). از بین عوامل مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش میزان همبستگیِ عوامل مالی73/0، عوامل اجتماعی67/0، عوامل فردی52/0 و عوامل سازمانی30/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها