فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت (JPHED) - اهداف و چشم انداز