فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت (JPHED) - پرسش‌های متداول