فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت (JPHED) - فرایند پذیرش مقالات